elektro instalacije
CENOVNIK IZVOĐENJA ELEKTRO RADOVA
Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka svog materijala navedenog u pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugranju kako je to navedeno u pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad.
U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u pozicijama i cena montažnog nespecificiranog materijala, potrebnog za tu poziciju. Cena uključuje i nabavku, transport i ugradnju ponuđene opreme.
Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odnosno materijal, ali pod uslovom da taj ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni.
Demontirana oprema se sortira i predaje korisniku ili se odvozi na deponiju. Izvođač je dužan da sav otpadni materijal odnese sa gradilišta.
Red.
br.
Opis radova Jedinica mere Količina Jedinična cena
[ din ]
I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
1 Izrada Idejnog projekta adaptacije objekata (elektro deo) u šest primeraka i elektronskoj verziji. kom. 1 40,000.00
2 Izrada Glavnog projekta adaptacije objekta (elektro deo) u šest primeraka i elektronskoj verziji.
prostor do 30 m2 paušalno 1 75,000.00
prostor do 100 m2 paušalno 1 210,000.00
prostor od 100 do 500 m2 (obračun po m2) m2 1.00 2,000.00
prostor preko 500 m2 (obračun po m2) m2 1.00 1,850.00
3 Geodetski snimak lokacije. paušalno 1 36,000.00
4 Izrada Projekta izvedenog stanja (elektro deo) u četiri primeraka i elektronskoj verziji.
a) prostor do 30 m2 paušalno 1 36,000.00
b) prostor do 100 m2 paušalno 1 105,000.00
c) prostor od 100 do 500 m2 (obračun po m2) m2 1.00 1,350.00
d) prostor preko 500 m2 (obračun po m2) m2 1.00 980.00
II ELEKTRO ENERGETSKI PRIVODI
1 Izrada geodetskog snimka trase el. en. privoda pauš. 30,000.00
2 Geodetsko snimanje izvedene trase podzemnog EE
privoda od strane ovlašćene organizacije sa upisom u katastar i izdavanjem potvrde o upisu u katastar.
pauš. 32,000.00
Obračun paušalno
3 Isporuka i montaža KPK 3xNVO 125/x A
prema zahtevima nadležne Elektrodistribucije
kom. 1 24,700.00
Obračun po komadu
4 Isporuka i ugradnja SKS X00/0-A 4x16mm2, komplet sa svim potrebnim konzolama, stezaljkama i ostalom opremom za nošenje SKS-a i povezivanjem.
U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran
pribor.
m1 1.00 675.00
Obračun po m1
5 Isporuka i ugradnja SKS X00/0-A 4x25mm2, komplet sa svim potrebnim konzolama, stezaljkama i ostalom opremom za nošenje SKS-a i povezivanjem.
U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran
pribor.
m1 1.00 720.00
Obračun po m1
6 Isporuka i ugradnja SKS X00/0-A 4x35mm2, komplet sa svim potrebnim konzolama, stezaljkama i ostalom opremom za nošenje SKS-a i povezivanjem.
U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran
pribor.
m1 1.00 985.00
Obračun po m1
7 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3×2,5 mm2, u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa
povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza.
U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran
pribor.
m1 1.00 260.00
Obračun po m1
8 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5×2,5 mm2, u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa
povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza.
U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran
pribor.
m1 1.00 305.00
Obračun po m1
9 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5×4 mm2, u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa
povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza.
U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran
pribor.
m1 1.00 395.00
Obračun po m1
10 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5×6 mm2, u već pripremljene cevi u betonskom kućištu sa
povezivanjem na oba kraja i ispitivanjem veza.
U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran
pribor.
m1 1.00 570.00
Obračun po m1
11 Isporuka i polaganje kabla PP00 4×10 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i
pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.
m1 1.00 820.00
Obračun po m1
12 Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4×16 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i
pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.
m1 1.00 460.00
Obračun po m1
13 Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4×25 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i
pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.
m1 1.00 665.00
Obračun po m1
14 Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4×35 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i
pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.
m1 1.00 705.00
Obračun po m1
15 Isporuka i polaganje kabla PP00 4×35 mm2, u već pripremljene rovove, komplet sa GALL štitnicima i
pozor trakom, komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja.U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran pribor.
m1 1.00 2,250.00
Obračun po m1
16 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 1×16 mm2, u već pripremljenje rovove komplet sa pozor trakom, ili šliceve, ili cevi, ili regale; komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. m1 1.00 300.00
Obračun po m1
17 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 1×25 mm2, u već pripremljenje rovove komplet sa pozor trakom, ili šliceve, ili cevi, ili regale; komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. m1 1.00 430.00
Obračun po m1
18 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 1×35 mm2, u već pripremljene rovove komplet sa pozor trakom, ili šliceve, ili cevi, ili regale; komplet sa izradom završnica i povezivanjem na oba kraja. m1 1.00 445.00
Obračun po m1
19 Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1×6 mm2, u već pripremljene cevi, ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva, sa povezivanjem na oba kraja i
ispitivanjem veza.
m1 1.00 205.00
Obračun po m1
20 Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1×10 mm2, u već pripremljene cevi, ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva, sa povezivanjem na oba kraja i
ispitivanjem veza.
m1 1.00 225.00
Obračun po m1
21 Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1×16 mm2, u već pripremljene cevi, ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva, sa povezivanjem na oba kraja i
ispitivanjem veza.
m1 1.00 230.00
Obračun po m1
22 Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1×25 mm2, u već pripremljene cevi, ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva, sa povezivanjem na oba kraja i
ispitivanjem veza.
m1 1.00 260.00
Obračun po m1
23 Isporuka i polaganje kabla P/F-Y 1×35 mm2, u već pripremljene cevi, ili u montirane PVC kanalice ili u rebrasta creva, sa povezivanjem na oba kraja i
ispitivanjem veza.
m1 1.00 275.00
Obračun po m1
24 Isporuka i polaganje GAL štitnika
i pozor trake “Energetski kabl”
m1 1.00 110.00
Obračun po m1
25 Isporuka i polaganje pozor trake “Energetski kabl” m1 1.00 65.00
Obračun po m1
26 Isporuka i ugradnja gvozdene cevi prečnika Φ50, dužine 2m, kao mehanička zaštita prilikom silaska
kabla niz betonski stub
kom. 1.00 3,430.00
Obračun po komadu
27 Isporuka i ugradnja FeZn 25x4mm trake i ostalog
potrebnog materijala i izrada spoljašnjeg uzemljivačkog prstena polaganjem u već pripremljen
rov na dubini 0,7m, komplet sa odgovarajućim potporama, izradom spojeva i sl.
m1 1.00 510.00
Obračun po m1
28 Isporuka i ugradnja FeZn 25x4mm trake van zemlje, komplet sa odgovarajućim potporama, izradom spojeva i sl. m1 1.00 515.00
Obračun po m1
29 Isporuka i ugradnja cevnog uzemljivača
(sondi Fe/Zn) Φ2,5″, l= 2m, sa povezivanjem na FeZn traku
kom. 1.00 5,080.00
Obračun po komadu
30 Isporuka i ugradnja cevnog uzemljivača
(sondi Fe/Zn) Φ2,5″, l= 3m, sa povezivanjem na FeZn traku
kom. 1.00 6,200.00
Obračun po komadu
31 Isporuka i ugradnja niklovane sabirnice za izjednačenje
potencijala, nadgradna, Cu 280x50x5mm, opremljena
sa rupama Φ10mm i Φ8,5mm (minimalno 10 kom.).
Sabirnica se postavlja na zid sa ili bez poklopca
prostorije ili u šahtu
kom. 1.00 4,880.00
Obračun po komadu
32 Isporuka i ugradnja niklovane sabirnice za izjednačenje
potencijala, nadgradna, Cu 180x40x5mm, opremljena
sa rupama Φ10mm i Φ8,5mm (minimalno 8 kom.).
Sabirnica se postavlja na zid prostorije sa ili bez
poklopca ili u šahtu
kom. 1.00 3,980.00
Obračun po komadu
III PRIPREMNI RADOVI
1. Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija (komplet sa proverom otpornosti izolacije), odnosno pojedinačnih strujnih kola osvetljenja ili priključnica, i njihova identifikacija tj. određivanje kom strujnom kolu pripadaju i sa kog ormana se napajaju. kom. 1.00 9,000.00
2. Ispitivanje stanja razvodnog ormana, čišćenje, po potrebi farbanje i sređivanje ormana, komplet sa proverom svih veza i pritezanjem kao i proverom ispravnosti opreme u ormanu. Provera svih linija koje se napajaju iz razvodnog ormana, kao i obeležavanje opreme kom. 1.00 10,500.00
3. Norma čas za nepredviđene i naknadne radove koji se ne mogu predvideti niti normirati. n.č 1.00 850.00
III DEMONTAŽA
1. Demontaža svetiljki koje su predmet zamene ili koje su polomljenje i oštećene i odvoženje sa gradilišta. kom. 1.00 560.00
2. Čišćenje i kompletiranje ispravnih svetiljki komplet sa demontažom i ponovnom montažom (sa pomeranjem) po potrebi. kom. 1.00 925.00
3. Demontaža polomljenih prekidača, sortiranje i predaja korisniku ili odvoženje sa gradilišta. kom. 1.00 190.00
4. Čišćenje ispravnih prekidača i priključnica, komplet sa demontažom i ponovnom montažom po potrebi. kom. 1.00 285.00
5. Demontaža neispravnih priključnica sa odgovarajućom doznom, sortiranje i predaja korisniku ili odvoženje sa gradilišta. kom. 1.00 215.00
6. Demontaža kompletne razvodne table sa razvezivanjem. kom. 1.00 4,650.00
7. Demontaža telefonskih priključnica, sortiranje i predaja korisniku ili odvoženje sa gradilišta. kom. 1.00 185.00
8. Demontaža postojećeg ormarića telefonske koncentracije i predaja korisniku ili odvoženje sa gradilišta kom. 1.00 3,190.00
9. Demontaža i ponovna montaža (izmeštanje) prekidača
za spoljnu i unutrašnju rasvetu
kom. 1.00 310.00
10. Demontaža i ponovna montaža (izmeštanje) OG
priključnica
kom. 1.00 340.00
IV Nabavka, isporuka i ugradnja energetskih kablova
1. Nabavka, isporuka i postavljanje napojnog kabla
tipa PPOO-Y 5x10mm2 (u PVC gibljivoj cevi Φ32mm). Kabl se postavlja u zidu ispod maltera. Komplet sa izradom svih potrebnih veza i postavljanjem instalacionog materijala. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran materijal.
m1 1.00 745.00
Obračun po m1
2. Nabavka, isporuka i postavljanje napojnog kabla
tipa PPOO-Y 5x6mm2 (u PVC gibljivoj cevi Φ32mm).
Kabl se postavlja u zidu ispod maltera. Komplet sa
izradom svih potrebnih veza i postavljanjem instalacionog materijala. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran materijal.
m1 1.00 670.00
Obračun po m1
3. Nabavka, isporuka i postavljanje napojnog kabla
tipa PPOO-Y 5x4mm2 ( u PVC gibljivoj cevi Φ25mm ).
Kabl se postavlja u zidu ispod maltera. Komplet sa
izradom svih potrebnih veza i postavljanjem
instalacionog materijala. U poziciju uračunati sav
potreban a nespecificiran materijal.
m1 1.00 455.00
Obračun po m1
4. Nabavka, isporuka i postavljanje napojnog kabla
tipa PPOO-Y 5×2,5mm2( u PVC gibljivoj cevi Φ20mm ). Kabl se postavlja u zidu ispod maltera. Komplet sa izradom svih potrebnih veza i postavljanjem instalacionog materijala. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran materijal.
m1 1.00 405.00
Obračun po m1
5 Nabavka, isporuka i postavljanje napojnog kabla
tipa PPOO-Y 3×2,5mm2( u PVC gibljivoj cevi Φ16mm ). Kabl se postavlja u zidu ispod maltera. Komplet sa izradom svih potrebnih veza i postavljanjem instalacionog materijala. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran materijal.
m1 1.00 325.00
Obračun po m1
6 Nabavka, isporuka i postavljanje napojnog kabla
tipa PPOO-Y 3×1,5mm2 ( u PVC gibljivoj cevi Φ16mm). Kabl se postavlja u zidu ispod maltera. Komplet sa izradom svih potrebnih veza i postavljanjem instalacionog materijala. U poziciju uračunati sav potreban a nespecificiran materijal.
m1 1.00 290.00
Obračun po m1
V Nabavka, isporuka i ugradnja
instalacionih kablova
1. Izrada instalacije napajanja servisnih monofaznih,
servisnih trofaznih, napajanja alarmne centrale,opšteg, nužnog i spoljnog osvetljenja provodnikom sledećih tipova i preseka:
(provodnik se postavlja u zidu ispod maltera, komplet
sa izradom svih potrebnih veza, probijanjem svih
potrebnih otvora i postavljanjem instalacionog materijala).
PP 2×1,5 mm2 m1 1.00 155.00
PP 3×1,5 mm2 m1 1.00 170.00
PP-Y 3×1,5 mm2 m1 1.00 182.00
PP-Y 4×1,5 mm2 m1 1.00 204.00
PP-Y 5×1,5 mm2 m1 1.00 290.00
PP-Y 3×2,5 mm2 m1 1.00 288.00
PP-Y 5×2,5 mm2 m1 1.00 316.00
2. Izrada instalacije napajanja servisnih monofaznih,
servisnih trofaznih, napajanja alarmne centrale,opšteg, nužnog i spoljnog osvetljenja provodnikom sledećih tipova i preseka:
(provodnik se postavlja u zidu ispod maltera, komplet
sa izradom svih potrebnih veza, probijanjem svih
potrebnih otvora i postavljanjem instalacionog materijala).
NHXHX-J 3 x 2.5 mm2 m1 1.00 315.00
NHXHX-J 5 x 1.5 mm2 m1 1.00 345.00
NHXHX-J 4 x 1.5 mm2 m1 1.00 305.00
NHXHX-J 3 x 1.5 mm2 m1 1.00 295.00
NHXHX-J 2 x 1.5 mm2 m1 1.00 280.00
3. Izrada instalacije za sigurnosne kamere, javljače požara, protivprovalne senzore provodnikom sledećih tipova i preseka:
(provodnik se postavlja u zidu ispod maltera, komplet
sa izradom svih potrebnih veza, probijanjem svih
potrebnih otvora i postavljanjem instalacionog materijala).
Kabl LIYCY 4×0,75mm m1 1.00 212.00
Kabl LIYCY 2x2x0,75mm m1 1.00 245.00
Kabl LIYCY 6×0,75mm m1 1.00 274.00
Kabl LIYCY 12×0,75mm m1 1.00 325.00
4 Isporuka i postavljanje kabla FTP Cat 6e za instalaciju računarske mreže. m1 1.00 238.00
5 Nabavka, isporuka i montaža perforiranog nosača
kablova od pocinkovanog lima PNK, komplet sa odgovarajućim nosačima, spojnicama i elementima za skretanje, bez poklopca.
PNK 50 m 1.00 790.00
PNK 100 m 1.00 985.00
PNK 200 m 1.00 1,345.00
6 Nabavka i isporuka i ugradnja PVC rebrastih (gibljivih) creva sledećih prečnika:
Φ13 m 1.00 92.00
Φ20 m 1.00 98.00
Φ25 m 1.00 125.00
Φ32 m 1.00 162.00
Φ40 m 1.00 181.00
7 Isporuka i montaža POK kanalica, komplet sa svim potrebnim nespecificiranim materijalom, sledećih dimenzija:
Kanal pok 25x25mm sa poklopcem kom. 1.00 221.00
Kanal pok 40x25mm sa poklopcem kom. 1.00 345.00
Kanal pok 40x40mm sa poklopcem kom. 1.00 400.00
Kanal pok 60x40mm sa poklopcem kom. 1.00 465.00
Kanal pok 80x60mm sa poklopcem kom. 1.00 515.00
Kanal pok 100x60mm sa poklopcem kom. 1.00 955.00
8 Isporuka i ugradnja “uko-uto” agregatske utičnice
(3p+N+PE), 32 A
kom. 1.00 1,850.00
9 Isporika i ugradnja “uko-uto” agregatske utičnice
(1p+N+PE), 16 A
kom. 1.00 1,725.00
10 Nabavka, isporuka i ugradnja/zamena sledeće opreme koja
se ugrađuje u postojeće razvodne ormane uz prethodnu demontažu neispravne:
Zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 63/0.5A kom. 1.00 7,020.00
Zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 25/0.5A kom. 1.00 5,150.00
Elektronsko foto rele sa senzorom za spoljnu rasvetu-FOREL, 230V, 16A kom. 1.00 7,330.00
automatski osigurač 63A, 380V kom. 1.00 2,980.00
automatski osigurač 50A, 380V kom. 1.00 2,744.00
automatski osigurač 63A, 250V kom. 1.00 1,690.00
automatski osigurač 50A, 250V kom. 1.00 1,420.00
komplet topljivi osigurač sa pripadajućim podnožjem i kalibratorskim prstenom EZ63/63A kom. 1.00 1,455.00
komplet topljivi osigurač sa pripadajućim podnožjem i kalibratorskim prstenom EZ63/50A kom. 1.00 1,455.00
komplet topljivi osigurač sa pripadajućim podnožjem i kalibratorskim prstenom EZ63/40A kom. 1.00 1,455.00
komplet topljivi osigurač sa pripadajućim podnožjem i kalibratorskim prstenom EZ25/25A kom. 1.00 1,203.00
komplet sabirnica za N i PE vod (za montažu na DIN šinu ili vijkom za C šinu) 25mm2 kom. 1.00 4,120.00
komplet sabirnica za N i PE vod (za montažu na DIN šinu ili vijkom za C šinu)16mm2 kom. 1.00 3,385.00
komplet sabirnica za N i PE vod (za montažu na DIN šinu ili vijkom za C šinu) 10mm2 kom. 1.00 3,120.00
redna klema 0,5-4mm2 kom. 1.00 102.00
redna klema 0,5-6mm2 kom. 1.00 114.00
redna klema 0,5-10mm2 kom. 1.00 129.00
redna klema 0,5-16mm2 kom. 1.00 265.00
redna klema 0,5-25mm2 kom. 1.00 355.00
redna klema 0,5-35mm2 kom. 1.00 418.00
redna klema 0,5-50mm2 kom. 1.00 565.00
redna klema 0,5-70mm2 kom. 1.00 900.00
redna klema 0,5-95mm2 kom. 1.00 1,018.00
Standardna DIN šina za montažu opreme L=500mm kom. 1.00 788.00
VI OSVETLJENJE
Nabavka, isporuka i montaža svetiljki komplet sa priborom za vešanje, predspojnom opremom i izvorima svetlosti. Komplet sa povezivanjem i svim potrebnim a nespecificiranim materijalom.
1. Nabavka, ugradnja i povezivanje ugradnih
fluorescentnih svetiljki, sledećih snaga:
(IP20, u kompenzovanom spoju, sa sjajnim AL rasterom, temperature boje 6500K, komplet sa priborom za vešanje, izvorima svetlosti “Philips” i predspojnom opremom)
2x18W kom. 1.00 4,350.00
2x36W kom. 1.00 5,920.00
4x18W kom. 1.00 5,880.00
4x36W kom. 1.00 7,910.00
2. Nabavka, ugradnja i povezivanje nadgradnih
fluorescentnih svetiljki, sledećih snaga:
(IP20, u kompenzovanom spoju, sa sjajnim AL rasterom, temperature boje 6500K, komplet sa priborom za vešanje, izvorima svetlosti “Philips” i predspojnom opremom)
2x18W kom. 1.00 4,120.00
2x36W kom. 1.00 5,750.00
4x18W kom. 1.00 5,680.00
4x36W kom. 1.00 7,800.00
3. Nabavka, ugradnja i povezivanje nadgradnih
fluorescentnih svetiljki, sledećih snaga:
(IP65, u kompenzovanom spoju, sa difuzorom od polikarbonata, temperature boje 6500K, komplet sa priborom za vešanje, izvorima svetlosti “Philips” i predspojnom opremom)
2x18W kom. 1.00 4,015.00
2x36W kom. 1.00 4,760.00
4. Nabavka, ugradnja i povezivanje ugradnih
fluorescentnih svetiljki, sledećih snaga:
(IP55, u kompenzovanom spoju, sa opalnim difuzorom, temperature boje 6500K, komplet sa priborom za vešanje, izvorima svetlosti “Philips” i predspojnom opremom)
2x18W kom. 1.00 4,220.00
5. Nabavka, ugradnja i povezivanje svetiljke za panično
svetlo opremljene AKU baterijom NiCd za tročasovni nezavisni rad. Zavisno od mesta postavljanja paničnu svetiljku snabdeti strelicom ili natpisom “IZLAZ”. Uz svetiljke isporučiti i odgovarajući pribor za vešanje
1x8W kom. 1.00 3,490.00
2x8W kom. 1.00 3,675.00
6 Nabavka, ugradnja i povezivanje kompletnih ugradnih svetiljki, sledećih snaga:
(IP20, komplet sa izvorom svetlosti ”Philips” i predspojnom opremom)
1x60W kom. 1.00 3,655.00
2x60W kom. 1.00 5,840.00
7 Nabavka,isporuka i ugradnja sledeće opreme koja se ugrađuje uz prethodnu demontažu neispravne:
grejač za bojler (mali-1500W) kom. 1.00 2,880.00
grejač za bojler (veliki-2000W) kom. 1.00 3,095.00
VII PRIKLJUČNICE I PRIKLJUČCI
Nabavka, isporuka i montaža elektrogalanterije u beloj boji, IP20, komplet sa povezivanjem
1. Ugradni prekidač 10A, 250V sa odgovarajućom PVC doznom i ramom postavljen na 1,1 m od kote poda.
jednopolna sklopka 10A, 250V, za montažu u zid kom. 1.00 325.00
serijska sklopka 10A, 250V, za montažu u zid kom. 1.00 364.00
naizmenična sklopka 10A, 250V, za montažu u zid kom. 1.00 372.00
monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom za
montažu u zid, IP23, 16A,250V
kom. 1.00 405.00
trofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom za
montažu u zid, IP23, 16A,400V
kom. 1.00 488.00
2. Nadgradni prekidač 10A, 250V sa odgovajućom PVC kutijom i ramom postavljen na 1,1 m od kote poda.
jednopolna sklopka 10A, 250V, za montažu na zid kom. 1.00 396.00
serijska sklopka 10A, 250V, za montažu na zid kom. 1.00 415.00
monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom za
montažu na zid, IP55, 16A,250V
kom. 1.00 544.00
trofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom za
montažu na zid, IP55, 16A,400V
kom. 1.00 602.00
3. Nabavka, isporuka I ugradnja monofazne šuko priključnice za u zid 16A,250V odgovarajuća PVC dozna i ostali sitan pribor. kom. 1.00 1,222.00
4 Nabavka, isporuka I ugradnja monofazne dvostruke priključnice za u zid 16A,250V odgovarajuća PVC dozna i ostali sitan pribor. kom. 1.00 2,469.00
5 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje podne priključne kutije, za ugradnju u beton, koja se ugrađuje u toku betoniranja postojećeg kanala u podu, i služiće kao revizioni otvor za povlaćenje kablova kroz PVC cevi koje će se ubetonirati u tom kanalu. Podna kutija je dimenzije 290x290mm, komplet sa ramom, poklopcem i ostalim potrebnim elementima za montažu. kom. 1.00 11,042.00
6 Isporuka i ugradnja podne priključne kutije, koja se ugrađuje u duplom podu. Podna kutija je dimenzije 290x290mm, komplet sa ramom, poklopcem i ostalim potrebnim elementima za montažu. kom. 1.00 10,840.00
7 Izrada jednopolne šeme za RO koji je predmet radova. pauš. 1.00 10,500.00
VIII GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1. Isporuka i ugradnja FeZn 25x4mm trake i ostalog
potrebnog materijala i izrada spoljašnjeg uzemljivačkog prstena polaganjem u već pripremljen
rov na dubini 0,7m, komplet sa odgovarajućim potporama, izradom spojeva i sl. Obračun po m1
m1 1.00 384.00
2. Isporuka i ugradnja FeZn 25x4mm trake van zemlje, komplet sa odgovarajućim potporama, izradom spojeva i sl. Obračun po m1 m1 1.00 456.00
3. Isporuka i ugradnja FeZn 25x4mm trake, komplet sa odgovarajućim nosačima trake, izradom spojeva i sl. Obračun po m1 m1 1.00 455.00
4. Isporuka i ugradnja pocinkovanog užeta Ø8 mm ili Ø10 mm, komplet sa odgovarajućim nosačima užeta na fasadi objekta, sa izradom spojeva i sl. Obračun po m1 m1 1.00 388.00
5. Isporuka i ugradnja potpore za u zid za nošenje čeličnog pocinkovanog užeta Ø8 mm ili Ø10 mm. Obračun po komadu kom. 1.00 257.00
6. Isporuka i ugradnja nosača trake na krovu za nošenje FeZn trake 25×4 mm ili 20×3 mm. Obračun po komadu kom. 1.00 362.00
7. Isporuka i ugradnja nosača trake za u zid za nošenje FeZn trake 25×4 mm ili 20×3 mm. Obračun po komadu kom. 1.00 290.00
8. Isporuka i ugradnja stezaljke za oluk za spajanje užeta ili trake sa olukom. Obračun po komadu kom. 1.00 301.00
9. Isporuka i ugradnja obujmice za okrugli oluk za spajanje užeta ili trake sa olukom. Obračun po komadu kom. 1.00 319.00
10. Isporuka i ugradnja obujmice za pravougaoni oluk za spajanje užeta ili trake sa olukom. Obračun po komadu kom. 1.00 402.00
11. Isporuka i ugradnja obujmice za okrugle cevi za spajanje užeta ili trake sa cevovodima u zgradama prečnika 1/2″, 3/4″, 1″, 2″, 2,5″, 3″. Obračun po komadu kom. 1.00 345.00
12 Isporuka i ugradnja kutije za nadzemni merni spoj gromobranske instalacije. Obračun po komadu kom. 1.00 674.00
13 Isporuka i ugradnja ukrsnog komada za spajanje na mestu ukrštanja dva voda (uže-uže, uže-traka ili traka-traka). Obračun po komadu kom. 1.00 302.00
14 Isporuka i ugradnja nad zemljom kutije za ukrsni komad za zaštitu ukrsnog komada od mehaničkog oštećenja i dodira. Obračun po komadu kom. 1.00 743.00
15 Isporuka i ugradnja cevnog uzemljivača
( sondi Fe/Zn ) Φ2,5″, l= 2m, sa povezivanjem na FeZn traku. Obračun po komadu
kom. 1.00 5,460.00
16 Isporuka i ugradnja cevnog uzemljivača
( sondi Fe/Zn ) Φ2,5″, l= 3m, sa povezivanjem na FeZn traku. Obračun po komadu
kom. 1.00 6,765.00
17 Isporuka i ugradnja cevnog uzemljivača
( sondi Fe/Zn ) Φ3″, l= 2m, sa povezivanjem na FeZn traku. Obračun po komadu
kom. 1.00 6,290.00
18 Isporuka i ugradnja cevnog uzemljivača
( sondi Fe/Zn ) Φ3″, l= 3m, sa povezivanjem na FeZn traku. Obračun po komadu
kom. 1.00 7,800.00
19 Isporuka i ugradnja cevnog uzemljivača
( sondi Fe/Zn ) Φ2,5″, l= 3m, sa povezivanjem na FeZn traku. Obračun po komadu
kom. 1.00 6,790.00
20 Isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačenje
potencijala, nadgradna, Cu 300x40x5mm, opremljena
sa rupama Φ10mm i Φ8,5mm ( minimalno 10 kom.). Obračun po komadu
Sabirnica se postavlja na zid
kom. 1.00 5,462.00